Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.
HOLLOLAN ENERGIAOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT
1 § Osuuskunnan toiminimi on Hollolan energiaosuuskunta ja kotipaikka on Hollola.
2 § Osuuskunnan tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi
harjoittaa energiapuun hankintaa ja jalostusta sekä tuottaa ja myydä sitä jalosteina tai
energian muodossa.
3 § Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti osuuskunnan hallitukselta, joka päättää jäseneksi
ottamisesta.
4 § Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan 1000 € suuruisella
osuusmaksulla.
Osuusmaksu maksetaan heti jäseneksi liityttäessä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille.
Jäsen voi osallistua osuuskuntaan yhdellä tai useammalla vapaaehtoisella osuusmaksulla
sen mukaan kuin osuuskunnan kokous siitä päättää. Osuuskunnan kokous voi myös
valtuuttaa hallituksen päättämään asiasta. Valtuutus voidaan antaa enintään viideksi
vuodeksi kerrallaan.
5 § Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista ja muista
veloista.
6 § Osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus,
johon kuuluu kolmesta yhdeksään (3-9) jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi
kerrallaan.
7 § Hallitus voi valita osuuskunnalle toimitusjohtajan, jonka tehtävänä on hallituksen
valvonnassa hoitaa osuuskunnan juoksevia asioita ja välittömiä liiketoimia.
8 § Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja
hallituksen jäsenet, kaksi yhdessä.
Hallitus päättää prokuroiden antamisesta.
9 § Osuuskunnan tilikausi alkaa heinäkuun 1. päivänä ja päättyy kesäkuun 30. päivänä.
Poikkeuksena 1. päivänä tammikuuta 2011 alkanut tilikausi päättyy 30. päivänä kesäkuuta
2012.
10 § Osuuskunnalla tulee olla lainmukainen vararahasto.
Vuotuisesta ylijäämästä on siirrettävä vararahastoon, kunnes se on karttunut täyteen
määräänsä, vähintään viisi (5) prosenttia sen jälkeen kun ylijäämästä on vähennetty
mahdollinen taseen mukainen tappio edellisiltä tilikausilta.
Muu osa ylijäämästä käytetään osuuskunnan kokouksen päätöksen mukaisesti.
Sitä voidaan jakaa jäsenille joko sen mukaan, kuin kukin jäsen on käyttänyt hyväkseen
osuuskunnan palveluksia ja/taikka osuusmaksun korkona tilivuoden alkuun mennessä
suoritetulle osuusmaksulle.
11 § Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta ilmoituksella, joka lähetetään jäsenille kirjallisesti tai sähköisesti.
12 § Varsinainen osuuskunnan kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä aikana
viimeistään viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
milloin se lain mukaan on muutoin pidettävä.
Jäsenenä oleva yksityinen henkilö saa käyttää äänioikeuttaan valtuutetun kautta, valtuutettu
saa kokouksessa edustaa yhtä vain yhtä jäsentä itsensä lisäksi.
Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.
13 § Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja j a sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka
tarvittaessa samalla toimivat ääntenlaskijoina;
2. todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen
määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen;
3. esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä
tilintarkastajien kertomus;
4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tai muusta
toimenpiteestä, johon tilikauden hallinto ja tili antavat aihetta;
6. päätetään ylijäämän käyttämisestä tai toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen
mukainen tappio antaa aihetta;
7. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakustannusten
korvausperusteet sekä tilintarkastajien palkkiot;
8. päätetään hallituksen jäsenmäärä
9. valitaan hallituksen jäsenet
10. valitaan tarvittaessa tilintarkastajat ja heidän varamiehensä
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
14 § Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta:
1. jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan
osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksia;
2. jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluksia;
3. jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa tai muutoin toimii
osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti, tai
4. jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi.
Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Erottamispäätös voidaan saattaa osuuskunnan
kokouksen tutkittavaksi.
15 § Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous, miten osuuskunnan omaisuuden
säästö käytetään.
Mikäli säästö päätetään jakaa jäsenille, toimitetaan jako jäsenten kesken niiden
suhdelukujen perusteella, jotka saadaan, kun kunkin osuuksien luku kerrotaan niiden
vuosien luvulla, mitkä kukin on ollut osuuskunnan jäsenenä.
Osuuksien siirron perusteella osuuskuntaan liittyneen jäsenyys lasketaan tällöin
ensimmäisen siirtäjän jäseneksitulopäivästä.
16 § Muutoin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia.


Hollolan Energiaosuuskunta, Puh. 0400 537534

  näytä normaaliversio » Ylös